Privacyverklaring

Privacyverklaring Bureau Mercado

Bureau Mercado Bureau Mercado, gevestigd aan Dorpsstraat 61, 3732 HH De Bilt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.bureaumercado.nl
Dorpsstraat 61, 3732 HH De Bilt
+31620234896
a.eggink@bureaumercado.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bureau Mercado verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via a.eggink@bureaumercado.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag van noodzakelijke verwerking persoonsgegevens
Bureau Mercado verwerkt uw persoonsgegevens alleen om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Bureau Mercado neemt geen geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Bureau Mercado bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor coach en/of bewindvoeringsdoeleinden bewaren wij de persoonsgegevens zolang als nodig is om tot een goede beëindiging van het coach- of bewindvoeringstraject te komen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bureau Mercado verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij stellen u daarvan van te voren op de hoogte.

Cookies of vergelijkbare technieken
Bureau Mercado gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bureau Mercado. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar a.eggink@bureaumercado.nl.

Wij vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen mogelijk bij Autoriteit persoonsgegevens
Bureau Mercado wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bureau Mercado neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met a.eggink@bureaumercado.nl.

annemiek-eggink-interim-manager-procesmanager-intervisie-begeleider-coach-organisatie-ontwikkelaarGeïnteresseerd? Neem contact op!


Wilt u weten wat Bureau Mercado voor u kan betekenen? Neem dan contact op met mij, Annemiek Eggink. Ik bespreek graag de mogelijkheden tijdens een oriënterend gesprek. Dat kan telefonisch of ik kom bij u langs.

Neem contact op!